E-shop - zavirace.cz
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží - stavebního kování


Rozsah platnosti a použití všeobecných obchodních podmínek

1. Společnost Clearmont, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě - Kunčičkách, Bořivojova 127/20, PSČ 718 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 21830, IČ: 25850717, telefonní spojení +420 596 621 745, e-mail pro doručování elektronické pošty kovani@clearmont.cz, ID datové schránky vtfv3if, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávky zboží (dále jako VOP či podmínky) se řídí všechny vztahy uzavírané mezi společností Clearmont, spol. s r.o., (dále jako prodávající či dodavatel) a druhou smluvní stranou (dále jen kupující či odběratel), kdy předmětem dodávky je stavební kování.

3. Stavební kování jsou produkty (dále také jako zboží), kdy jednotlivé druhy jsou specifikovány v příloze č. 1. těchto VOP, kdy v rámci jejich popisů jsou i uvedeny hlavní vlastnosti tohoto zboží.

4. Veškeré vztahy, zejména smluvní vztahy, se řídí právním řádem České republiky a zejména občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Tyto VOP jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícím a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Pokud konkrétní ujednání kupní či jiné smlouvy bude odchylné od těchto VOP, takovéto ujednání má přednost před těmito VOP.

6. Tyto VOP jsou vždy nedílnou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, bez ohledu na způsob jejího uzavření. Kupující před podáním závazné objednávky je povinen se s těmito podmínkami seznámit. Kupující podáním závazné objednávky potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP a plně akceptuje jejich znění. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího před uzavřením konkrétního smluvního vztahu.

7. Kdykoliv prodávající zmíní prodej či dodávku zboží, budou použity tyto VOP.

 

Cenové poptávky a nabídky zboží

Pokud kupující pouze činí poptávku po zboží a jeho ceně, může tak učinit na základě písemné e-mailové nebo osobní ústní poptávky. Na základě takovéto poptávky prodávající zpracuje cenovou nabídku pro kupujícího, kdy jejím obsahem bude zejména konkrétní označení zboží, množství a navrhovaná cena jednotlivých druhů zboží, případně celková cena.

Platnost cenové nabídky je 30 dnů od data jejího vystavení.

Cenová nabídka bude kupujícímu zaslána buď e-mailovou zprávou, nebo v dokumentu v PDF formátu jako příloha e-mailové zprávy.


Uzavření smlouvy

1. Jednotlivé, především kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové nebo osobní ústní objednávky kupujícího. Písemnosti se doručují na adresu sídla prodávajícího. Elektronické objednávky se doručují  na e-mailovou adresu: kovani@clearmont.cz

2. Závazná objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, bydliště, případně i datum narození kupujícího, pokud není podnikatelem a jedná jakožto spotřebitel
 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího - podnikatele
 • IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH) podnikatele
 • kontaktní údaje kupujícího, označení osoby, která je oprávněna za kupujícího jednat, pokud je odlišná od samotného statutárního orgánu podnikatele či od samotného kupujícího
 • přesné označení požadovaného zboží, které jednoznačně určuje předmět objednávky uváděný v ceníku prodávajícího nebo v zaslané cenové nabídce
 • cenu zboží
 • přesné množství jednotlivých požadovaných kusů a druhů zboží
 • přesné místo dodání a navrhovaný termín dodání zboží
 • způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny zboží
 • prohlášení kupujícího, že se plně seznámil s těmito VOP a plně akceptuje jejich znění
 • datum a místo vyhotovení objednávky a v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího či oprávněného zástupce kupujícího

3. Kupující nese veškerou odpovědnost a je vázán objednávkou, která by byla vystavena a podepsána osobou neoprávněnou jednat za kupujícího/odběratele.

4. Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené náležitosti, a v případě dostupnosti požadovaného zboží a za možnosti dodržení ostatních požadavků uvedených v objednávce (zejména místo a dobu dodání) prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, nebo proforma fakturu, a tuto zašle e-mailem kupujícímu, ledaže by se v konkrétním případě strany dohodly jinak.

5. Okamžikem odeslání potvrzení objednávky či proforma faktury je uzavřena kupní smlouva.

6. Pokud prodávající není schopen plnit dle objednávky kupujícího, např. není schopen akceptovat všechny druhy požadovaného zboží, množství, termín dodání zboží apod., je povinen sdělit tuto skutečnost kupujícímu do 3 pracovních dnů od doručení objednávky a současně navrhne kupujícímu jiné možnosti, resp. podmínky dodávky zboží. Kupující je oprávněn v tomto případě odmítnout navrhovanou změnu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení projevu vůle prodávajícího, který obsahuje změny, jiné náležitosti, než objednávka kupujícího.

7. Potvrzení objednávky prodávajícím s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky původní objednávky, je přijetím objednávky a smlouva je uzavřena ve znění těchto dodatků a odchylek.

8. Po uzavření smlouvy prodávající dodá kupujícímu zboží dle smlouvy ve sjednané lhůtě a množství a v obvyklé jakosti.

9. Kupující bere na vědomí, že jakákoliv objednávka z jeho strany je závazná, včetně prodávajícím potvrzeného data odběru. Zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek.

10. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a dále se zavazuje řádně a včas zaplatit.

 

Ceny

1. Kupní cena je stanovena v potvrzení objednávky a vychází z ceníku prodávajícího platného v době v den přijetí objednávky nebo v den zpracování nabídky pro kupujícího. K cenám uvedeným v ceníku bude vždy připočtena DPH ve výši aktuálně platné ke dni vystavení daňového dokladu.  

2. V případě změny  sazby DPH, či zavedení jiných forem zdanění je prodávající oprávněn změnit cenu objednávky o změněnou sazbu DPH či jiné zdanění.

3. V ceně zboží není započítáno balné, náklady na dopravu.

4. Ceny zboží zahrnují náklady na obal zboží, v případě obalů běžně používaných prodávajícím a zabalení zboží dle zvyklostí. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží o balné, v případě atypického obalu, jenž není běžně na balení konkrétního zboží používán, případně jiného obalu, který je výslovně požadován kupujícím.

5. Při vyhlášených akčních cenách platí jen a pouze cena uvedená v akci a v termínu trvání akce, bez jakýchkoliv dodatečných slev.


Platební podmínky a způsob úhrady zboží

1. Kupující je povinen uhradit celou cenu objednávky zboží, včetně DPH, balného a dopravy před nakládkou zboží k přepravě. Prodávajícím je vystavena proforma faktura - zálohová faktura, kterou je kupující ve lhůtě její splatnosti povinen v plné výši zaplatit.

2. Dále může být sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, nebo bezhotovostně - platební kartou u prodávajícího, či v hotovosti přímo v sídle kupujícího, k rukám pracovníka prodávajícího, při samotném odběru zboží.

3. Kupující je dále oprávněn uhradit cenu zboží v hotovosti, dobírkou při předání zboží od přepravní společnosti.

4. Na základě výslovné dohody smluvních stran je prodávající oprávněn dodat zboží kupujícímu bez předchozí úhrady ceny. V takovémto případě prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu a faktura bude předána kupujícímu spolu se zbožím. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel nejpozději v den, kdy mu bylo zboží skutečně dodáno. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních úroků z prodlení je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího.

7. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinnost kupujícího zaplatit úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy, není dotčena. Za den zaplacení se považuje den připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.


Výhrada vlastnického práva

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží do okamžiku jeho úplného zaplacení. Do okamžiku převodu vlastnického práva na kupujícího se kupující zavazuje neprodleně informovat prodávajícího v případě, že dodané zboží bude předáno do zástavy třetí osobě nebo bude vystaveno jakémukoliv jednání třetí osoby.

2. V případě, že dodané zboží bude zpracováno, zapracováno, spojeno s předměty, které nejsou majetkem prodávajícího, nabývá prodávající spoluvlastnictví k novému předmětu úměrně k objektivní hodnotě dodaného zboží (jednotlivého předmětu) v poměru k jiným zpracovaným předmětům  v okamžiku jejich zpracování. Pokud dojde ke spojení věcí a věc kupujícího bude vnímána jako hlavní věc, pak se pro tento případ sjednává, že prodávající nabývá úměrně od kupujícího spoluvlastnictví k hlavní věci. Kupující je povinen převést na prodávajícího nároky (postoupením práv), které mu vzniknou vůči třetím osobám, v následku spojení zboží s nemovitostí nebo věcí třetí osoby.

3. Kupující je povinen provést na vlastní náklady veškerá nezbytná opatření k zabránění poškození nebo ztráty zboží dodaného prodávajícím. Případné újmy, které kupujícímu vzniknou v důsledku nedodržování této povinnosti, jdou k jeho tíži.

4. V případě, že kupující jedná na příkaz či jako zprostředkovatel, přebírá plnou odpovědnost za následky vyhrazení si vlastnického práva prodávajícím, které jsou uvedeny v tomto článku. A současně je povinen informovat objednatele či konečného nabyvatele o výhradě vlastnického práva prodávajícího.

5. V případě, že hrozí nebo dojde k zabavení zboží třetí stranou, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a současně učinit v souladu s právními předpisy vše pro zajištění ochrany vlastnického práva prodávajícího. Výhrada vlastnického práva se týká i dodávek do zahraničí.

6. Je-li výhrada vlastnického práva v rozporu s právním řádem zahraničního partnera (odběratele) kupujícího a je proto neúčinná, je prodávající oprávněn uplatňovat v souladu s právními předpisy a s ohledem na předmět pohledávky ve svůj prospěch všechna práva, jež jsou obdobná právu výhrady vlastnického práva ke zboží v rozsahu své pohledávky. Kupující je povinen se spoluúčastnit všech právních jednání vedoucích k ochraně vlastnického práva prodávajícího nebo sjednat srovnatelná práva.


Termín plnění a dodací podmínky

1. Nebude-li dohodnuto jinak, resp. nebude dohodnut osobní odběr zboží, prodávající odešle zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby či poštovní služby.

2. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna jeho předáním prvnímu dopravci (jestliže se strany dohodly na tom, že prodávající má věc odeslat) nebo podpisem kupujícího nebo osoby pověřené kupujícím na dodacím listu. Má-li zboží převzít osoba (osoby) pověřená kupujícím, pak kupující sdělí prodávajícímu dohodnutými komunikačními prostředky jméno, příjmení a další identifikační údaje této osoby (těchto osob) před termínem dodání zboží.

3. Dodáním zboží dojde k přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího, ale vlastnické právo nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny.

4. Je-li ve smlouvě dohodnuto, že k převzetí zboží dojde ve skladu či provozovně prodávajícího, pak je kupující povinen toto zboží převzít nejpozději 3 dnů v pracovní době skladu či provozovny, po obdržení oznámení o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Oznámení učiní prodávající způsobem sjednaným pro komunikaci. Kontrola kvantity a kvality dodaného zboží (z hlediska zjevných vad) bude ze strany kupujícího provedena před převzetím zboží.

5. Pokud prodávající dodá zboží prostřednictvím přepravní služby (či poštovní službou), je kupující povinen objednané zboží převzít a dále je povinen v místě dodání zboží při jeho převzetí učinit kvantitativní a kvalitativní kontrolu zboží (z hlediska zjevných vad). Veškeré riziko poškození, zcizení nebo ztráty zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6. Kupující je povinen zkontrolovat doručovanou zásilku, zda nebyla při přepravě viditelně poškozena. Pokud bude zjištěno takové poškození, je nutno sepsat reklamační protokol za účasti dopravce či doručovatele. Pokud v okamžiku převzetí zásilky nevzbuzoval její stav žádné výhrady, nebyl viditelně poškozen, a poškození zboží, případně neúplnost dodávky zboží byly zjištěny až po jeho převzetí, je třeba o tomto neprodleně, nejpozději do 7 (sedmi) dnů od převzetí zboží prokazatelně informovat prodávajícího. Po uplynutí této lhůty se dodání zboží považuje za bezvadné a dodané bez výhrad kupujícího.

7. Nevyzvedne-li si či nepřevezme-li kupující zboží do 3 dnů po obdržení oznámení o možnosti převzetí zboží, přechází od 4. dne riziko nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího a kupující je od tohoto dne v prodlení. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu, zpravidla 10 dnů, k vyzvednutí či převzetí zboží. Ovšem kupující je povinen zaplatit prodávajícímu od 4. dne po obdržení oznámení o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí, náklady na skladování a pojištění, a to v paušální výši 1 % z celkové hodnoty objednávky zboží  za každý započatý den prodlení v převzetím či vyzvednutím  zboží.

8. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží včas, je prodávající po uplynutí 25 dnů od data potvrzené dodací lhůty oprávněn dle svého uvážení odstoupit od smlouvy. V takovémto případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení vzniklých nákladů a ušlého zisku.

9. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

10. Dohodnuté dodací lhůty platí za podmínky, že kupující není v prodlení se zaplacením svých splatných závazků vůči prodávajícímu. V opačném případě začne běžet dohodnutá dodací lhůta až ode dne splnění povinnosti kupujícího, tj. ode dne zaplacení veškerých splatných závazků prodávajícímu. Nedodržení dodací lhůty prodávajícím se týká i případů, kdy je kupující omezen ve schopnosti splácet své závazky, případně, když prodávající získá informace o zhoršení platební či finanční situace kupujícího. V takovýchto případech je prodávající oprávněn pozastavit plnění smlouvy, jakož je i oprávněn pozastavit vyřizování potvrzených objednávek. V těchto případech je prodávající také oprávněn odmítnout dodání zboží.

11. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta se může změnit s ohledem na vyšší moc, či v důsledku výpadku na trhu a nedostupnosti zásob zboží (včetně surovin, komponentů, služeb). V takovém případě je odpovědnost prodávajícího, související se zpožděním dodávky, vyloučena. Prodávající je ovšem povinen informovat kupujícího o zpoždění dodávky zboží a důvodech tohoto zpoždění. Kupující je oprávněn v takovémto případě od smlouvy odstoupit.

12. Dodávka objednaného zboží po částech je možná po dohodě s kupujícím.

13. Zboží se kupujícímu vydává na základě dodacího listu. Podepsáním dodacího listu oběma stranami bez výhrad se má za to, že zboží bylo dodáno v množství uvedeném v dodacím listu a zásilka nemá zjevné vady.


Práva z vadného plnění

1. Vadou věci se rozumí to, že věc nemá dohodnuté nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není v odpovídajícím množství, jakosti a provedení, nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží (věc) při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o vlastnostech, množství a zjevného nepoškození zboží. Kupující učiní prohlídku dodaného zboží nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud kupující do 12 dnů ode dne převzetí zboží (či ode dne, kdy byl povinen zboží převzít) prokazatelně neoznámí prodávajícímu vadu zásilky, má se za to, že zboží bylo dodáno v množství uvedeném v dodacím listu, nepoškozené a s vlastnostmi, které má zboží mít, bez zjevných vad.

4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny zejména nevhodným, chybným používáním, nesprávným zpracováním, nesprávnou montáží, působením agresivních faktorů prostředí nebo skladováním, po přechodu nebezpečí škody na věci nebo jestliže původ vad záleží na okolnostech, které nebylo možné odvrátit.

5. Jakmile kupující zjistí vadu, je povinen ji vytknout, a to bez zbytečného odkladu. Vytknutí vady zboží (reklamaci) je povinen kupující učinit písemně a současně je povinen vadu popsat (případně doložit fotodokumentací) a vadné zboží předat zpět prodávajícímu, nebo podle pokynů prodávajícího věc uschová, nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Spolu s vytknutím vady oznámí kupující prodávajícímu způsob vyřízení reklamace, tzn. jaké právo z vadného plnění si zvolil. Práva z vadného plnění upravuje zejména ust. § 2106 a následující občanského zákoníku v platném znění.

6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku zboží, kterého se týká reklamace, a je povinen ponechat si původní obal k použití pro zpětnou přepravu zboží. V případě zničení původního obalu zajistí kupující řádné zabalení zboží pro přepravu.

7. Pro zachování práv kupujícího stačí včasné odeslání zprávy o zjištěných vadách a o tom, jak se tyto vady projevují.

8. Pokud kupující vytknul prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou nemůže kupující vadný předmět užívat.

9. Prodávající potvrdí převzetí reklamace i zpětné převzetí zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu. Prodávající se zavazuje do 14 dnů od obdržení řádně učiněné reklamace informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

10. V případě uznání reklamace prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

11. Prodávající není povinen reklamaci vyhovět, pokud prokáže, že kupující při převzetí zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil nebo jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat či zjistit.

12. Prodávající neposkytuje poprodejní servis na dodané zboží.


Odstoupení od smlouvy, zrušení závazku

1. Pokud je kupující spotřebitelem (dále jen spotřebitel), je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několik položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Vzorový formulář pro možnost odstoupení od smlouvy je uveden v příloze těchto VOP.

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel prokazatelně nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

4. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží. Zboží vrátí spotřebitel obvyklou poštovní cestou.

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět - podle toho, co nastane dříve.

6. Kupující, jenž není spotřebitelem, je oprávněn svůj závazek (svou objednávku) zrušit za podmínek níže uvedených.

7. Zrušení smlouvy, závazné objednávky musí být prokazatelně oznámeno prodávajícímu v písemné podobě.

8. V případě zrušení smlouvy, závazné objednávky ze strany kupujícího, jenž není v postavení spotřebitele, se kupující zavazuje, ve smyslu ust. § 1992 občanského zákoníku, zaplatit prodávajícímu odstupné (storno) ve výši 30 % z ceny objednaného zboží, a dále veškeré náklady vzniklé prodávajícímu. Kupující v takovém případě nese zejména náklady spojené s vrácením zboží, tzn. náklady na poštovné, náklady na dopravu, pokud byla zásilka doručována jinak než poštovní cestou. Toto výše sjednané odstupné je kupující povinen uhradit do 30 dnů od zrušení závazku. Náklady vyúčtované kupujícímu v souvislosti se zrušením závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů.


Ostatní ustanovení

1. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.

2. Pokud kupující odepře či zmaří doručení písemnosti či zásilky od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

3. Kupující nemůže bez předchozího souhlasu prodávajícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož ani zastavit svá práva, pohledávky a nároky ze smlouvy vyplývající.

4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života kupujícího. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu, jsou zpracovávány za účelem splnění objednávky, splnění smluvního vztahu, případně za účelem oprávněného zájmu prodávajícího (např. vedení sporu ze smluvního vztahu). Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinném od 25. 5. 2018, v platném znění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

5. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: spotřebitel je dále informován, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. Procesní pravidla pro vedení takovéhoto mimosoudního sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.

6. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu, jenž má sídlo v Ostravě. Pro spory ohledně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy účastníci sjednávají příslušnost Okresnímu soudu v Ostravě nebo Krajskému soudu v Ostravě, v závislosti na věcné příslušnosti soudu. Toto ujednání je výslovnou dohodou smluvních stran o místní příslušnosti věcně příslušnému soudu, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, především občanského soudního řádu v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění smlouvu uzavřít a závazky, práva a povinnosti smlouvou založené převzít a nést, že si tyto VOP přečetli a že jejich obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že smlouvu neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a jsou prosti omylu.

8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu spotřebitele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží jsou účinné od 1. 4. 2023.


Příloha Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží - stavebního kování 

Vzorový formulář


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající: Clearmont, spol. s r.o.

Adresa: Ostrava - Kunčičky, Bořivojova 127/20, PSČ 718 00

IČ: 25850717

E-mail pro doručování elektronické pošty: kovani@clearmont.cz

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:

Datum objednání zboží: 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): 

Vaše jméno a příjmení: 

Vaše adresa: 

Datum: 

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě) ………………………………………………….


© 2023 Clearmont– všechna práva vyhrazena